Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số hidrocacbon thơm khác
  • Bài 1 - 6
  • Bài 7 - 10
Nhấn để bật tiếng
X

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 3. Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 3)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3.411


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về hidrocacbon thơm.
    • Hướng dẫn làm các bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm..

Chưa có thông báo nào