Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, Dạng 2
  • Dạng 1, Dạng 2 (tiếp)
  • Dạng 3
  • Dạng 3 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Cacbon và hợp chất

Bài 2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbon và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.204

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp các dạng bài liên quan đến cacbon và hợp chất: phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm (bài toán xuôi và ngược), phản ứng của H+ với muối cacbonat, phản ứng nhiệt phân các loại muối cacbonat.

Chưa có thông báo nào