Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài toàn tổng hợp NH3, Ví dụ 8
  • VD 9, 10
  • VD 11, 12
Nhấn để bật tiếng
X

Amoniac và muối amoni

Bài 3. Luyện tập amoniac và muối amoni (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4.587


  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về amoniac và muối amoni.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni.

Chưa có thông báo nào