Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD1,2
  • VD3,4,5,6
  • VD7
Nhấn để bật tiếng
X

Amoniac và muối amoni

Bài 2. Luyện tập amoniac và muối amoni (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.181


  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về amoniac và muối amoni.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni
Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của "bài 1 amoniac và muối amoni".

Chưa có thông báo nào