Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1,2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: My future career - A closer look 2

Unit 12: My future career - Grammar

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 194

Lưu ý: Trong Activity 4, các em sửa lại giúp thầy như sau nhé:

+ Câu 1: locking -> to lock (quên cần phải khóa cửa)
+ Câu 4: sending -> to send (nhớ cần phải gửi CV)
+ Câu 5: to work -> working (không quên việc đã phải làm việc chăm chỉ)

Chưa có thông báo nào