PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • V to V
  • V V-ing
  • Các trường hợp đặc biệt
  • V + O + (not) to do Sth
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 15: Danh động từ và động từ nguyên thể

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 38.703

Chưa có thông báo nào