PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa giới từ
  • List of prepositions (1)
  • List of prepositions (2)
  • Các giới từ phổ biến
  • Gioi từ chỉ nơi chốn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 40: Giới từ (p.1)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 18.060

Chưa có thông báo nào