PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 36: Mệnh đề trạng từ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 14.036

Chưa có thông báo nào