PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu 4 loại ngữ động từ
  • Ngữ động từ tách ra được
  • Ngữ động từ không tách ra dược
  • Ngữ động từ không có tân ngữ
  • Ngữ động từ gồm 3 từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 49: Phrasal verbs (2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 14.871

Lưu ý: Tài liệu bài giảng phần 2 này các em xem ở phần 1, BTTL các em làm ở phần 3 nhé!

Chưa có thông báo nào