PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc với modal verbs
  • Cách sử dụng của Can/could
  • Cách sử dụng của be able to
  • Cách sử dụng của May/might
  • Cách sử dụng của Should/ ought to/ Had better
  • Cách sử dụng của Must/ Must not
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 26: Modal verbs

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 23.058

Chưa có thông báo nào