PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc với modal verbs
  • Cách sử dụng của Can/could
  • Cách sử dụng của be able to
  • Cách sử dụng của May/might
  • Cách sử dụng của Should/ ought to/ Had better
  • Cách sử dụng của Must/ Must not
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 26: Modal verbs

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 24.894

Chưa có thông báo nào