PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số tính từ sang so sánh dạng đặc biệt
  • No more/ longer - Any more/longer
  • Double Comparison
  • Một số lưu ý của so sánh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 23: Các phép so sánh (p.2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 22.901

Chưa có thông báo nào