PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Nouns: Function and Location
  • Countable and Uncountable
  • Danh từ ghép và dnah từ tập hợp
  • Đại từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 18: Danh từ và đại từ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 30.496

Lưu ý 1: Trong bài giảng có một số trường hợp đặc biệt khi chuyển sang danh từ số nhiều, các em chú ý trường hợp "bacterium" chuyển thành "bacteria"

Lưu ý 2: Có một số từ trong quá trình dạy cô có viết sai chính tả: committee, không phải commitee; ants (con kiến) không phải aunts.

Chưa có thông báo nào