PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • NO/NOT + N
  • NO +....
  • No sooner/Not until
  • Only/ So...that/Such...that/ Not only...
  • Đảo ngữ với câu điều kiện và đảo ngữ toàn phần
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 44: Câu đảo ngữ

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 19.886

Chưa có thông báo nào