PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 22: Tổng kết chuyên đề 02 + Bài tập tổng hợp

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Các loại mệnh đề trong tiếng Anh
  • II. Các loại câu và cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh
  • III. Các nhóm từ nối câu
  • IV. Các nhóm từ liên kết song song
  • Ứng dụng 1
  • Ứng dụng 2
  • Ừng dụng 3
X