PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 51: Tổng kết chuyên đề 04 + Bài tập tổng hợp

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết các chủ đề từ vựng
  • Tổng kết ngữ pháp (1)
  • Tổng kết ngữ pháp (2)
X