Học tốt 11

PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 34: Sự phù hợp giữa chủ ngữ và Động từ + Từ vựng Space Conquest

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Part 1: Từ vựng space conquest
  • Bài tập từ vựng
  • Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
  • Luyện tập
X