PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 11: Câu đơn trong Tiếng Anh + Từ vựng Undersea world (p.2)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề là gì? Mệnh đề độc lập là gì? MĐ phụ thuộc là gì?
  • Sự khác nhau giữa 2 loại MDĐL & MĐPT; Câu đơn là gì?
  • Thành phần cấu tạo câu đơn và phân tích cấu trúc SVO
  • Tóm tắt bài học
X