Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố hóa học
  • Nước và vai trò của nước
  • Cacbonhydrat
  • Lipit
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 1: Các nguyên tố hóa học, nước, carbohidrat và lipid

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 173

Nội dung bài giảng:

+ Các nguyên tố hóa học
+ Nước và vai trò của nước
+ Cacbonhydrat và lipit

Chưa có thông báo nào