Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm MOPAC
  • Ví dụ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 2 (tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: THỰC HÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 03.Tính tham số cấu trúc và năng lượng

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 188

Chưa có thông báo nào