Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên phân
  • Giảm phân
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 8: Nguyên phân, giảm phân

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 201

Nội dung bài giảng:

+ Nguyên phân
+ Giảm phân

Chưa có thông báo nào