Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhìn tranh - Đoán truyện
  • 2. Khám phá yêu cầu khi kể (1)
  • 3. Khám phá yêu cầu khi kể (2)
  • 4. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (1)
  • 5. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (2)
  • 6. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (3)
  • 7. Sơ đồ tư duy
  • 8. Kể lại một trải nghiệm của em
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kể lại một trải nghiệm của bản thân

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.566

Chưa có thông báo nào