TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Khởi động
 • Tác giả - văn bản
 • Đọc thẻ gợi dẫn (1)
 • Đọc thẻ gợi dẫn (2)
 • Sự việc và bố cục của văn bản
 • Câu chuyện và cách tác giả thuật lại cuộc trò chuyện
 • Quan niệm về cuộc đấu tranh giữa phần “thú” và phần “người”
 • Sự khác nhau về nội dung và nghệ thuật của 2 phần văn bản
 • Khoảng cách nhận thức giữa người kể và nhân vật
 • Tổng kết
 • Luyện tập – Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Thực hành đọc

Tôi đã học tập như thế nào? (M. Go-rơ-ki)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 127

Chưa có thông báo nào