In đề thi

Bài 46. Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Môn: Vật lí
Bài 46. Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 6744