PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dang 1, vd1, vd2, vd3:
  • Dạng 2
  • Ví dụ 1-2
  • Dạng 3, vd1, vd2
  • Dạng 4:
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 4. Đọc thông tin về tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị của hàm số

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.553

Bài giảng không có Bài tập tự luyện

Chưa có thông báo nào