PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Giải xuôi
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Giải ngược
 • Gán giá trị
 • Đặc biệt hóa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 13.  Sự đa dạng của các con đường đi tìm câu trả lời cho một bài toán trắc nghiệm.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.529

Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào