PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Giải xuôi
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Giải ngược
 • Gán giá trị
 • Đặc biệt hóa
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 13.  Sự đa dạng của các con đường đi tìm câu trả lời cho một bài toán trắc nghiệm.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.614

Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào