PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1.
  • Dạng 2. Tiệm cận ngang - Ví dụ 1
  • Dạng 2. Tiệm cận ngang - Ví dụ 2
  • Dạng 2 - tiệm cận đứng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” (Phần 1)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 6.621

Bài giảng dạy các em làm các bài toán liên quan đến tiệm cận hàm số

Trong sơ đồ tư duy thầy ghi nhầm 1 chút. "Nếu $$x_0$$ không là nghiệm của từ thì $$x_0$$ là tiệm cận đứng" nhé các em

Chưa có thông báo nào