PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 3. Đọc Đồ Thị Dao Động – Bài Toán Lặp Lại Trạng Thái Dao Động.

Độ dài: 67 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Hướng dẫn đọc số liệu từ đồ thị dao động
- Một số bài toán lặp lại trạng thái dao động

Trao đổi bài (35)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, vd1
  • Dạng 1, vd2 :
  • Dạng 2 :
  • Dạng 2, vd 1 :
  • Dạng 2, vd2 :
X