PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, vd1
  • Dạng 1, vd2 :
  • Dạng 2 :
  • Dạng 2, vd 1 :
  • Dạng 2, vd2 :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 3. Đọc Đồ Thị Dao Động – Bài Toán Lặp Lại Trạng Thái Dao Động.

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 122.090


Nội dung bài giảng:
- Hướng dẫn đọc số liệu từ đồ thị dao động
- Một số bài toán lặp lại trạng thái dao động
Chú ý:
Trong dạng 2, phút thứ 4:51, các em sửa lại như sau: k’ m

Chưa có thông báo nào