PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 3. Mạch dao động LC – P3

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung
X