PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
  • Dạng 2 + Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 4. Lý thuyết giao thoa sóng ánh sáng – Các dạng bài cơ bản

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 91.362

Nội dung bài học: Giao thoa ánh sáng bởi nguồn đơn sắc

Chưa có thông báo nào