PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 3: Hiện tượng quang điện trong – Hiện tượng quang phát quang.

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hiện tượng quang điện trong
- Hiện tượng quang - phát quang

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Hiện tượng quang điện trong
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-3
  • 2. Hiện tượng quang phát quang
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
X