PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 4: Quãng Đường, Thời Gian và Tốc Độ Trung Bình Trong Dao Động.

Độ dài: 76 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài giảng:

Dạng 1: Tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2
Dạng 2: Xác định khoảng thời gian vật đi được quãng đường S kể từ thời điểm t
Dạng 3: Tốc độ trung bình của vật

Trao đổi bài (38)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Nhận xét chung
 • Dạng 1: Tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2
  • Ví dụ 1 - a,b,c,d
  • Ví dụ 1 - e,f
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2: Xác định khoảng thời gian vật đi được quãng đường S kể từ thời điểm t
  • Ví dụ - a,b,c,d
  • Ví dụ - e, f
 • Dạng 3: Tốc độ trung bình của vật
X