PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 1: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P1.

Độ dài: 68 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết cơ bản về sóng cơ và sự truyền sóng cơ
- Viết phương trình sóng cơ
Lưu ý: Trong video Ví dụ 1, phút 2:55 thầy viết nhầm đơn vị, các em sửa lại như sau: λ = 6 m

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc trưng sóng
  • Phương trình sóng
  • Dạng 1: Những vấn đề cơ bản
    • Ví dụ 1, 2, 3
    • Ví dụ 4, 5, 6, 7
    • Ví dụ 8, 9
X