PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 11: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P4.

Độ dài: 71 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả

Trao đổi bài (15)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
X