PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết và phương pháp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 6. Mạch điện có sự thay đổi: nối tắt, giá trị R,L,C, tần số thay đổi.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 62.331

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về mạch RLC có thay đổi một số thông số của dòng điện
Lưu ý:
Ví dụ 2, 13:40 các em sửa lại như sau:

Ví dụ 8, phút 5:09 khi biến đổi rút C thầy quên bỏ dấu ngoặc đơn, các em sửa lại như sau:
\[\omega = \frac{1}{{\sqrt {LC} }} = 100\pi \Rightarrow C = \frac{1}{{{{\left( {100\pi } \right)}^2}L}}\]

Chưa có thông báo nào