PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Quãng đường max, min trong 1 khoảng thời gian
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Dạng 2: Khoảng thời gian max, min đi được quãng đường S cho trước
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 5: Quãng Đường, Thời Gian Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Trong Dao Động.

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 22.181


Nội dung bài giảng:
Dạng 1: Quãng đường max, min trong 1 khoảng thời gian
Dạng 2: Khoảng thời gian max, min đi được quãng đường S cho trước

Chưa có thông báo nào