PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dạng 3 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 8. Công suất, hệ số công suất (P2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 54.126

Nội dung bài học:

- Li thuyết trọng tâm về công suất và hệ số công suất
- Các dạng bài cơ bản về công suất
Chú ý: Trong video Dạng 3 và ví dụ 1; phút 7:17 các em sửa lại như sau: \[{\rm{cos}}\varphi = {\rm{cos}}\frac{\pi }{6}\]
Trong video dạng 3 ví dụ 2, phút thứ 7:45, các em sửa lại như sau \[\varphi =\frac{-\pi }{3}\]

Chưa có thông báo nào