PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dao động duy trì, tắt dần
  • Dao động cưỡng bức
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 24: Các Loại Dao Động: Tắt Dần, Cưỡng Bức và Duy Trì.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 36.318

Chưa có thông báo nào