PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 3. Thấu kính mỏng (P1)

Độ dài: 76 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 7, thầy biến đổi nhầm, phải là d' = -6 - d

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết - Dạng 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
X