PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 15. Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT KÌ

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 31.541

Bài giảng không có Bài tập tự luyện (c).

Lưu ý: Ở VD1, khi đặt m ra ngoài ta được m(x^3 +2x^2-x-2) nhé, nhưng không ảnh hưởng kết quả, các em sửa lại trong bài nhé

Chưa có thông báo nào