PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán không chưa thám số
  • Bài toán chưa thám số 1
  • Bài toán chưa thám số 2
  • Bài toán chưa thám số 3
  • Bài toán chưa thám số thỏa mãn điều kiện
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 8. Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 90.462

Bài giảng dạy các em giải quyết bài toán tương giao giữa hai đồ thị hàm số

Chưa có thông báo nào