PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm hoán vị gen
  • Phép lai và cơ sở tế bào học hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè (Tiếp)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.882

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm liên kết gen
+ Phép lai và cơ sở tế bào học liên kết gen
+ Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm hoán vị gen
+ Phép lai và cơ sở tế bào học hoán vị gen

Chưa có thông báo nào