PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố hóa học
  • Nước
  • Cacbonhidrat
  • Lipit
  • Protein
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 2: Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: nước, cacbohiđrat, lipit và prôtêin

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 64

Nội dung bài giảng:

Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: nước, cacbohiđrat, lipit và prôtêin

Chưa có thông báo nào