PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 07. Xác định THỜI ĐIỂM và SỐ LẦN đi qua một vị trí (U70)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Quạn hệ giữa vị trí và thời điểm
 • Thời điểm đi qua một vị trí
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Số lần đi qua một vị trí
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Các trường hợp đặc biệt - 1
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Các trường hợp đặc biệt - 2
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Các trường hợp đặc biệt - 3
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Trò chuyện: Của người phúc ta
X