PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc
  • Vân trùng đôi
  • Tính số vân
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 05. Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U85)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 965

Chưa có thông báo nào