PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 08. Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa (U85) sẽ được mở vào ngày 25/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 08. Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa (U85)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 994

Chưa có thông báo nào