PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 07. Cực đại và Cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn (U70)

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1 - Bụng sóng và nút sóng
  • Mô tả hình ảnh bụng và nút sóng
  • 2 - Dao động của phần tử môi trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X