PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1 - Bụng sóng và nút sóng
  • Mô tả hình ảnh bụng và nút sóng
  • 2 - Dao động của phần tử môi trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 07. Cực đại và Cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn (U70)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 7.171

Chú ý: Ví dụ 2, phút thứ 1:10, các em sửa lại như sau: $$ {{A}_{P}}=2\sqrt{3}\,mm $$

Chưa có thông báo nào