PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Biểu diễn đồ thị của dao động điều hòa
 • Các vị trí đặc biệt trên đồ thị - 1
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 2
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 3
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 4
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Một điểm xác định trên quỹ đạo
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Trò chuyện: Độc thoại tập thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 14. Bài toán ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.209

Trong ví dụ 7, phút thứ 3:51 các em sửa lại như sau: \[x=4\cos \left( \frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{4} \right)\]

Chưa có thông báo nào