PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai đồ thị hình sin cùng chu kì
  • Mở rộng bài toán so sánh hai đồ thị hình sin
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 15. Bài toán SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 354

Chưa có thông báo nào