PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 14. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (U90+)

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sóng dừng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -1
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X