PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Dòng điện xoay chiều qua tụ điện C
  • Tụ điện và cấu tạo
  • Mạch điện chứa tụ
  • Dòng điện xoay chiều qua tụ điện
  • Quan hệ vuông pha
  • Công suất trên tụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm L
  • Cuộn cảm và cấu tạo
  • Hiện tượng tự cảm
  • Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm
  • Quan hệ vuông pha
  • Công suất trên cuộn cảm
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 04. Dòng điện xoay chiều qua tụ điện C và cuộn cảm L (U70)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 6.998

Chú ý: Trong ví dụ 4, phút thứ 1:00, các em sửa lại như sau:

\[i=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{3}+\frac{\pi }{2} \right)\]A\[\Rightarrow i=5\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\]A


Chưa có thông báo nào